photo_sansaku_hamakanaya_1029_2_2017_1029.jpg 散策 浜金谷