photo_randner_sennkawanogawa_asahi_2013_09292.jpg 仙川 野川