photo_randner_hub36_hikaku_2013_0526.jpg ハブ36Hと28Hの比較