photo_kawa_leverkaber_2_botantuke_2014_0407.jpg レバーカバー試作3