photo_derosa_shamal_2_tamesinori_0703_2018_0703.jpg シャマル試し乗り