photo_derosa_0521_jinndaiji_12_2016_0521.jpg 深大寺ラン