photo_derosa_0521_jinndaiji_11_2016_0521.jpg 深大寺ラン